در مورد این بازی

Aztec Twist from Hacksaw is a thrilling and exciting casino game with stunning graphics and animations. The game is based on the Aztec civilization and features symbols such as Aztec gods, pyramids, and temples. Players will have the chance to win big as they spin the reels and match symbols. With bonus rounds and free spins, this game offers endless entertainment and the chance to win big payouts. Join the adventure and experience the thrill of Aztec culture with Aztec Twist at BC.GAME!

اطلاعات بازی
مهیا کننده
Hacksaw
تلفن همراه
Yes
طراحی قرقره-طراحی پشت سر هم
5 x 8
محدوده سهام
$0.2 to $100
حداکثر برد
6,800x
راه های پیروزی
5
نوع-نوشتن
Video Slots
چرخش رایگان
Yes
بازگشت به بازیکن
96.36%
نوسان
Medium
نرخ ضربه
--
بیشتر نشان بده